Makaleler

Makale

Greg SIMONS

Swedish Media, Fundamental Values and the Opinion Corridor in the 2018 Election

2018 Seçimlerinde İsveç Medyası, Temel Değerler ve Kanaat Koridoru

PDF

Makale

İlker ÖZDEMİR

Yeni Yönetim Yaklaşımlarının İletişim Anlayışı

Communications Perspective of New Management Theories

PDF

Makale

Erol İLHAN,Sultan BAYRAM

Online (Çevrim İçi) Arabuluculuk: Arabulucuların Sosyal Medya Kullanma Deneyimi Üzerine Bir Çalışma

Online Mediation: A Study on Experience of Mediator’s Use of Social Media

PDF

Makale

Marc-Henry PIERRE,Mehmet GÜZEL

A Critical Analysis of the Public Sphere in the Digital Age: The Case of the Petrocaribe Challenge Movement

Dijital Çağda Kamusal Alanın Eleştirel Bir Analizi: Petrocaribe Challenge Hareketi Ӧrneği

PDF

Makale

Burcu AKSU,Cem TUTAR

Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği

The Fiction of Urban Spaces within the Frame of Neoliberal Social Dynamics: Karaköy Example

PDF

Makale

Seçkin SEVİM,Bilgen AYDIN SEVİM

“Saçma Olan Aşkımızmış”: Arabesk ve Değişen Seyirci Psikolojisi

“It was Our Love that was Ridiculous”: Arabesk and Changing Audience Psychology

PDF

Makale

Anıl DURMUŞAHMET

Sosyal Medyada Propaganda Modelinin Karşılığı: Gözetimin Tüketimi Üzerine Bir İnceleme

The Propaganda Model on Social Media: A Review on the Consumption of Surveillance

PDF

Makale

Burak ÖZYAL

Web Arşivlerindeki Çevrim İçi Gazeteler: Web Tarihyazımı ve Medya Arkeolojisi Çalışmalarının Arşiv Yaklaşımı Üzerinden Bir Değerlendirme

Online Newspapers in Web Archives: An Evaluation Based on the Archive Approach of Web Historiography and Media Archeology Studies

PDF

Makale

Asil Ali ÖZDOĞRU

Lise Öğrencilerinin Okul Dışı Zaman Kullanımları: Değişken ve Birey Merkezli Bir Yaklaşım

Out-of-School Time Uses of High School Students: A Variable -and Person-Centered Approach

PDF

Makale

Ayşe Duygu URAK AVAN,Nurhan BABÜR TOSUN

Tüketim Kültürü Bağlamında Yavaş Kent Hareketi: Yabancılaşmadan Kaçış ve Bireysel Özgürleşme

Cittaslow Movement in the Context of Consumer Culture: Escape from Alienation and Individual Emancipation

PDF