Makale

Makale

Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği

The Fiction of Urban Spaces within the Frame of Neoliberal Social Dynamics: Karaköy Example

Burcu AKSU,Cem TUTAR
Yıl 4, Sayı 8, Sayfalar:108-130

Having an organization style in the socio-economic and cultural areas which is quite different from the societal forms of the past, neoliberalism, while referring to post-Fordist production processes and capital accumulation regimes within economic area, is further associated with the consumption economy foregrounding the individuals in the societal area. Media technologies come into prominence within the process in where the urban spaces are given from by the capitalist dynamics within the neoliberal period. At the present time, information related to the space within the cultural area structured by means of both the conventional and the new media technologies is built through the values of the capitalist system. While the dominant values established by the consumption culture through the spatial practices and lifestyles are justified and legitimized, the system of norms and values related to the space in question is concretized in the daily life practices of the individuals. This study scrutinizes the interaction process among the urban space, people and the media through a dialogical approach with reference to the ‘Culture Theory’. Focusing on the social production process of space with a neo-Marxist approach, this study further aims to discuss the socio-economic and political dynamics underlying the global city phenomenon, used to define the urban spaces in our modern times, within the cultural space, which is also a part of praxis at the same time. In this context, the spaces identified by establishing an objective-oriented sampling have been interpreted by applying the qualitative content analysis method through the critical perspective.

Sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda geçmişin toplumsal formlarından farklı bir örgütlenme tarzına sahip olan neoliberalizm ekonomik alanda post-fordist üretim süreçlerine ve sermaye birikim rejimlerine işaret ederken, toplumsal alanda bireyin ön plana alındığı tüketim ekonomisiyle ilişkilendirilmektedir. Tüketim kültürü altında kentsel mekânların neoliberal dönemde kapitalist dinamiklerce şekillendirilmesi sürecinde medya teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Günümüzde gerek konvansiyonel gerekse yeni medya teknolojileri vasıtasıyla yapılandırılan bir kültürel alan içerisinde mekâna ilişkin bilgi kapitalist sistemin değerleri üzerinden inşa edilmektedir. Tüketim kültürünün mekânsal pratikler ve yaşam tarzları üzerinden kurguladığı egemen değerler medya üzerinden meşrulaştırılırken söz konusu alana ilişkin norm ve değerler sistemi bireylerin gündelik hayat pratiklerinde somutlaşmaktadır. Bu çalışma ‘Kültürel Kuram’dan hareketle kentsel mekân, insan ve medya alanı arasındaki etkileşim sürecini diyalojik bir yaklaşımla irdelemektedir. Neo-Marksist perspektiften hareketle mekânın toplumsal üretim sürecine odaklanan çalışma aynı zamanda praksisin bir parçası olan kültürel alan içerisinde günümüzde kentsel mekânları tanımlamak için kullanılan küresel kent olgusunun altında yatan sosyo-ekonomik ve politik dinamikleri tartışmak amacındadır. Bu bağlamda amaca yönelik bir örneklem oluşturularak tespit edilen mekânlar nitel içerik analizi yöntemi kullanılarak eleştirel perspektiften yorumlanmıştır.