ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Hakem Sürecinin İşleyişi

ETKİLEŞİM DERGİSİ YAYIM SÜREÇ VE İLKELERİ

Yayım Süreci

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, açık erişimli, uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

1. Yazıların gönderimi sadece Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Makaleler, makale çağrısında belirtilen son teslim tarihinden önce gönderilmelidir. Etkileşim/ Yorum kısmına gönderilen çalışmalar (kitap incelemesi, söyleşi, çeviri gibi) hakem değerlendirmesine tabi tutulmaz. Bu nedenle makale çağrısı sürecine dâhil edilmez, son gönderim tarihi yoktur ve bu bölüme gönderilen çalışmalar tüm sene boyunca kabul edilebilir.
2. Yazar çalışmasıyla birlikte ‘Etik Kurul Onay Raporu’, ‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgelerini de yüklemelidir.
3. Dergi Editörleri ve Yayım Kurulu gönderilen makalelerin hakem sürecini başlatmadan önce ‘Etik Kurul Onay Raporu’, ‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgelerle birlikte metinleri editoryal ön değerlendirmeye alır.
4. Etkileşim’de “çift kör hakemlik” kuralı uygulanmaktadır. Bu, tüm inceleme süreci boyunca hakemlerin ve yazar kimliklerinin birbirinden gizlendiği anlamına gelir. Makaleler hakemlere gönderilirken, yazarların kimliğini açığa çıkarmayacak şekilde hazırlanır. Gönderilen her makale, editoryal ön değerlendirmeden sonra ilgili alanda uzman iki ulusal/uluslararası hakeme gönderilir. Hakemler farklı kurumlardan olmalıdır.
5. Makale, her iki hakem tarafından da doğrudan kabul edilirse, redaksiyon süreci başlatılır.
6. Hakem raporlarından birinin veya her ikisinin birden ‘düzeltme kararı’ biçiminde gelmesi durumunda (büyük ya da küçük düzeltmeler) makale ‘düzeltme’ raporlarıyla birlikte yazara iletilir. Yazarın, yapmış olduğu düzeltmeleri işaretleyerek makaleyi dergi editörlüğüne en geç bir ay içerisinde göndermesi gerekmektedir.
7. Hakem raporlarından birinin “yayımlanabilir”, diğerinin ise “yayımlanamaz” biçiminde gelmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir.
8. Her iki hakemden de “yayımlanamaz” raporu gelmesi durumunda, editör, hakem raporlarını ‘yayımlanamaz’ kararıyla birlikte yazara iletir.
9. Yazar; hakem ve Yayın Kurulu’nun gerekçeli değerlendirme, eleştiri ve önerilerini dikkate almakla yükümlüdür. Yapılan değerlendirme, eleştiri ve önerileri onaylamaması durumunda yazar, dergi editörlüğüne gerekçeli bir rapor sunma hakkına sahiptir.
10. Yazar tarafından düzeltme işlemi tamamlanarak dergi editörlüğüne iletilen makale, Editör ve Yayın Kurulu’nun gerekli görmesi halinde aynı hakemlere yeniden gönderilir. Bu süreçte ilgili düzeltmelerin öneriler doğrultusunda yapılıp yapılmadığına ilişkin yeni bir rapor istenebilir.
11. Makaleler, hakem değerlendirme süreçlerinin tamamlanma tarihlerine göre sıralanarak yayın listesine alınır.  Çalışmaların yayımlanmasına ilişkin nihai karar Dergi Editörlüğü tarafından verilir.
12. Makaleler, yazım dillerine (Türkçe/İngilizce) göre ilgili editörler tarafından redaksiyon sürecine tabi tutulur. Makaleler yayımlanması öncesinde son kontrol için yazarlara gönderilir.
13. Dergiye gönderilen makaleler, yayım kapsamına alınsın ya da alınmasın, yazarlara iade edilmez. Ancak yazarlar makalelerini yayım aşamasından önce, gerekçe göstererek geri çekme hakkına sahiptir.
14. Yayımlanan makaleler için yazara herhangi bir ücret ödenmez ve de yazardan ücret talep edilmez.
15. Makaleler basılı ve dijital olmak üzere ücretsiz erişime açıktır.

 Etkileşim Dergisi Yazı Kategorileri

Makaleler
Araştırma Makalesi: 
İletişim veya sosyal bilimler alanından bir konunun bilimsel araştırma yöntemleriyle elde edilen bulgular doğrultusunda tartışıldığı orijinal bir araştırma içeren, literatür çalışması, yöntem açıklaması ve araştırma bulgu/sonuçlarının aktarıldığı çalışmalardır.
Derleme Makale: İletişim veya sosyal bilimler alanındaki bir konuya ilişkin daha önce yapılmış çalışmaların detaylı bir biçimde tarandığı, bu çalışmalardan elde edilen bilgilerin güncel literatürle birlikte yazar tarafından belirlenmiş bir eksen etrafında tartışıldığı çalışmalardır. 

Etkileşim/Yorum
Deneme: Yazarın kendi görüşlerinden hareketle iletişim veya sosyal bilimler alanındaki bir fikri tartıştığı, bir konunun önemini gerekçeleriyle vurguladığı çalışmalardır.
Kitap İncelemesi: Bir kitabın konu, içerik, önem bakımından incelendiği ve değerlendirildiği çalışmalardır. Bu türde yazar(lar) kitaba ilişkin özet bilgilerin aktarımının ardından kitabın konusu ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kitabın amacı, içeriğin kapsayıcılığı, alana katkısı, eksik noktaları hususlarında eleştiriler yapar(lar).
Söyleşi: İletişim veya sosyal bilimler alanında uzman kişi/kişilerle güncel bir konuya ilişkin bakış açılarını sunmak, tartışmaları aktarmak, bu tartışmalardaki eksiklikleri belirlemek ve öneriler sunmak amacıyla yapılan çalışmalardır. 
Çeviri: Orijinal metnin yazarı ile basım yerinden izin alınarak ve metne birebir bağlı kalınarak hazırlanan iletişim veya sosyal bilimler alanındaki Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çalışmaları kapsamaktadır.