ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETKİLEŞİM ETİK İLKELER VE PAYDAŞ SORUMLULUKLARI

Etik İlkeler

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın etiğini ‘Committee on Publication Ethics (COPE)’ başta olmak üzere uluslararası düzeyde kabul gören akademik kuruluşların belirlediği standartlar çerçevesinde uygulamayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, makalelerde yer alan görüş, düşünce ve yorumlardan yazarları sorumlu olup Üsküdar Üniversitesi sorumlu tutulamaz. Nefret söylemi, ayrımcılık, ötekileştirme ve benzeri etik dışı ifadeler içeren çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Makalelerin değerlendirilme, kabul ve yayımlanma aşamalarının tümünde bilimsel ve akademik etik anlayış esas alınır. Sahte ya da düzmece veriler kullanılması, insan veya hayvanlarla yapılan çalışmalarda etik dışı teknik/yöntemlerin uygulanması ve de referans göstermeden başka kaynaklardan alıntı yapılmasının tespiti gibi durumlarda ilgili çalışma değerlendirmeye alınmaz ve söz konusu unsurlar yazara rapor edilir. Etkileşim açık erişimli bir dergidir. Yayımlanmış olan metinler, fikri mülkiyet ve telif hakları mevzuatı esas alınarak, akademik amaçlar doğrultusunda, atıf yapılarak kullanılabilir; ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz. Etkileşim’in uygulamakta olduğu ‘Etik İlkeler’ aynı zamanda dergi paydaşlarının da sorumluluk alanları çerçevesinde işlerlik göstermektedir.

Paydaş Sorumlulukları

Yayın Kurulu/Editörler

Etkileşim bünyesinde faaliyet gösteren Yayın Kurulu/Editörler (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Editör, Editör Yardımcıları, Dil Editörleri, Web Editörleri, Sekreterya,), dergide yayımlanan her tür içerikten sorumlu olup, ilgili maddeler doğrultusunda aşağıda belirtilen rol ve yükümlülükleri üstlenirler:

• Görev tanımları doğrultusunda hukuksal süreçlere ilişkin her tür sorumluluğu üstlenmek,
• Yazar ve okurun bilgi talebini karşılamak,
• Etkileşim’in gelişimi için çaba göstermek,
• Düşünce ve ifade özgürlüğünü desteklemek,
• Nefret söylemi, ayrımcılık ve ötekileştirmenin karşısında durmak,
• Etik ilkeler ve fikri haklara saygılı olmak,
• Tüm süreçleri hesap verebilirlik ölçütlerine uygun olarak şeffaf bir şekilde yürütmek.

Hakemler

Alanlarında uzman hakemler nesnellik ve bilimsellik anlayışı doğrultusunda, akademik ve etik ilkelerden de ödün vermeksizin “kör hakemlik” usulüyle Etkileşim dergisinin değerlendirme sürecinde yer alırlar. Hakemler, makale değerlendirme sürecinde aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar:

• Değerlendirmeleri beklenen çalışmaların uzmanlık alanı dışındaki alanlardan olması durumunda çalışmaların dergi yönetimine bildirilmesi,
• Yazar isimlerini öğrenme ve de yazarlarla herhangi bir şekilde iletişime girme çabası içerisinde olmamak,
• Editörlerle her tür iletişimin Etkileşim’in resmî elektronik kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi,
• Makale değerlendirme sürecinin gizlilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
• Makale değerlendirmede tarafsızlık ve nesnellik ilkesinden ödün verilmemesi,
• Herhangi bir çıkar çatışması olasılığında, inceleme reddi talebinde bulunulması ve durumun editörlere bildirilmesi,
• Değerlendirmenin yalnızca çalışma odaklı gerçekleştirilmesi, kişisel bakış açısı ve yaklaşım tarzı farklılıklarının değerlendirme sürecine etki etmesine izin verilmemesi,
• Makale değerlendirme raporunun akademik saygı ve nezaket sınırlarının dışına çıkılmaksızın, bilimsellik tavır ve anlayışına bağlı kalınarak hazırlanması,
• Değerlendirme sürecinde yer alan hakemlerin, derginin yayın politikasını, etik ilkelerini ve editoryal tavrını benimsemeleri gerekmektedir.

Yazarlar

Etkileşim’e makale gönderen yazarların, etik ilkeler ve yayın esaslarına uygun üretimde bulunmaları beklenmektedir. Bu bağlamda yazarların, dergi yönetiminin belirlemiş olduğu aşağıdaki kurallara uymaları gerekmektedir:

• Etkileşim’e gönderilen makalenin dijital ya da basılı mecralarda yayımlanmamış olması gerekmektedir.
• Etkileşim’e gönderilen makale, dergi yönetimine bilgi vermeksizin başka bir mecrada yayımlanamaz. Ancak yazarın makaleyi geri çekmesi ya da Etkileşim’in değerlendirme sürecinin olumsuz sonuçlanmasıyla yazar, makalesini başka bir mecrada yayımlayabilir.
• Etkileşim’de yayımlanmış olan bir makalenin başka bir mecrada tıpkı yayımı ya da basımı yapılamaz.
• Makalenin Etkileşim’e gönderimi esnasında ‘Etik Kurul Onay Raporu’, ‘Telif Devir Sözleşmesi’ ve intihal oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgelerin de dergi editörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
• Etkileşim’e gönderilen makalenin özgün çalışma niteliğinde olması, başka çalışmalardan yararlanılması durumunda akademik ve etik anlayışa uygun şekilde referans gösterilmesi ve alıntılanan eserlerin tamamının makalenin kaynakça kısmında listelenmesi gerekmektedir.
• Makaleye katkı sunmayan kişilere yazar kısmında yer verilmemesine özen gösterilmelidir.
• Makalenin hazırlanma/yayımlanma sürecinde herhangi bir finansal destek alınması halinde bu durumun ilgili metinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
• Kontrol ve/veya değerlendirme süreçlerinde makaleye ilişkin bilgi, ham veri ya da ek açıklama talep edilmesi durumunda, söz konusu verilerin ilgili birimlere iletilmesi gerekmektedir.
• Olası bir hata ya da düzeltme gerektiren durumlarda, yazarın editörlerle iletişime geçerek sürece müdahil olması gerekmektedir.
• Yazarın makaleyi geri çekme talebi yalnızca değerlendirme aşamasında kabul edilir. Derginin basım/yayım aşamasında makale geri çekme talebi kabul edilmez.
• Değerlendirme sürecine alınmış makaleler için yazar isimleri ve sorumluluk sıralaması değiştirme talepleri işleme konulmaz. 
• Makaleler redaksiyon sürecine tabi tutulduktan sonra basım öncesinde son onay için yazarlara gönderilir.