ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Yazım Kuralları

YAZIM ESASLARI

 

BİÇİMSEL ÖZELLİKLER VE KAYNAKÇA

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, aşağıda belirtilen yazım kuralları doğrultusunda yayımlanmaktadır.

-Biçimsel Özellikler

 • Yazılarda sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin gövde metni 1,5 satır aralığı, kaynakça ise 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Sayfa numaraları sağ alt köşede yer almalıdır.
 • Derginin asıl dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir. Dergiye gönderilen yazıların dilbilgisi kurallarına uygunluğu editörler/yardımcı editörler tarafından yapılır. Türkçe makalelerin dilbilgisi, kısaltma vb. kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu son baskısı esas alınır.
 • Türkçe yazılan makalelerde, makalenin giriş kısmından önce Türkçe özet ve ardından İngilizce abstract; İngilizce yazılan makalelerde ise makalenin giriş kısmından önce İngilizce abstract ve Türkçe özet ardından yer almalıdır.
 • Makaleler, özet/abstract ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmemelidir.
 • Makalenin giriş kısmından önceki kesitini oluşturan Türkçe/İngilizce makale başlıkları, özet/abstract, beş anahtar sözcük/ keywords toplamda 300 sözcüğü aşmamalıdır.
 • Makale başlığının tümü ya da başlığı anlatmaya yeterli kısaltması, makalenin editöre gönderdiği elektronik postada belirtilmelidir.
 • Makale başlığı (ana başlık) 14 punto, büyük harflerle, koyu renkte ve sayfaya ortalanmış şekilde yazılmalı; ara başlıklar ise koyu renk, 12 punto ve sola yaslı olup, başlıkta yer alan sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı makalenin ana başlığının altında, ana başlığı ortalayacak biçimde ve soyadı büyük harflerle yazılarak yerleştirilmelidir. Soyadı bitiminde içinde üst yıldız * verilerek yazara ait bilgiler (kurum bilgileri, iletişim bilgileri ve Orcid numaraları) dipnot olarak, Times New Roman ile sayfanın her iki yanına yaslanarak ve yalnızca ilk sayfada görülecek biçimde 10 punto ve 1 aralık boşlukla yazılmalıdır.
 • Özet/Abstract başlıklarında ilk harf büyük, sola yaslı, 12 punto ve düz/bold yazı tipi kullanılmalıdır. Özet/Abstract metinleri ve Anahtar Kelimeler/Key Words düz yazı tipi, 11 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
 • Makale metni, sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Roman, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi 1,25 cm olarak tasarlanmalıdır. Metin içerisindeki başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Metinde aktarılan; gazete, kitap, dergi, sanat eserleri, bilgisayar oyunları, mobil uygulamalar ve marka isimleri gibi ifadeler eğik(italik) olarak yazılmalıdır.
 • Dipnotlar sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde Times New Roman karakter ve 10 punto ile yazılmalı; 1 satır aralığı verilmeli ve dipnottan sonra bir boşluk bırakılarak başlatılmalıdır.
 • Kaynakça metni 11 punto ve tek satır aralığı kullanılarak, yazılmalıdır. Eser bilgilerinin bir satırdan uzun olması durumunda sonraki satır(lar) 1,25 cm girintiyle başlatılmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eserinin kullanıldığı durumlarda, ilk eserden sonraki tekrarlarda yazarın ismi yerine düz çizgi kullanılır.
 • Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalıdır.
 • Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin intihal raporunun %20’nin altında olması gerekmektedir. Bu oranın üstünde benzerlik oranı olan çalışmalar dikkate alınmayacaktır

 

- Kaynak Gösterme Kuralları

 • Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de American Psychological Association Kuralları’nın (APA) metin içi kaynak gösterme yöntemi kullanılır.
 • Metin içi atıflarda sırasıyla, Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve eserin yayım yılı beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarası da yazılarak belirtilmelidir. Örneğin:  (Tarhan, 2006: 125).
 • Ek, bilgi niteliğinde olup; metin içerisinde verildiğinde metnin akış bütünlüğünü bozacak nitelikteki açıklama ve ayrıntılar ise 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılarak sayfa altı dipnot düzenlemesiyle verilmelidir.
 • Sayfa altı açıklamalara ilişkin kaynak gösteriminde de (APA); yani metin içi kaynak gösterme biçimi kullanılmalıdır.
 • Yararlanılan kaynaktan yapılan ve 40 sözcüğü geçmeyen birebir alıntılar, metin içerisinde çift tırnak içinde verilir. 40 kelimeyi geçen birebir alıntılamalarda her iki taraftan eşit paragraf girintisi (sol ve sağ kenarlardan 1.25 cm) bırakılmalı ve paragraf başları 2 cm içeriden başlamalıdır. Alıntılanan metin, tırnak kullanılmadan, 10 punto ve tek satır aralığında aktarılmalıdır.
 • Yazar adına metin içerisinde gönderme yapılması durumunda, kaynak gösterilirken, parantez içerisine yazarın adı tekrar yazılmayıp; yayının yılı ve alıntı yapılan sayfa numarasının yazılması yeterlidir. Örneğin: (2006: 25).
 • Gönderme yapılan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmeli (Alemdar ve Erdoğan, 2001: 54); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamında “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. (Alemdar vd. 1998: 32).
 • Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler aynı parantez içinde noktalı virgülle birbirinden ayrılarak yazılmalıdır. Örneğin: (Tokgöz, 2011: 152; Oskay, 1985: 43).
 • Ardışık sayfalardan alıntı yapılması durumunda kaynak gösterimi (Baudrillard, 2004: 20, 38 ve 52) biçiminde yapılmalıdır. Aralıklı ardışık sayfalardan yapılan alıntılarda ise kaynak gösterimi (Bauman, 2012: 20-24, 48-56) biçiminde olmalıdır.
 • Aynı yazara ait farklı çalışmalar aynı parantezde verilecekse, geçmişten güncele yıl sırası takip edilir ve yazar soyadı göndermenin başına bir kez yazılır.
  Örneğin: (Güngör, 1989, 1999, 2008).
 • Aynı yazarın, aynı yıl yayımlanmış birden fazla eserinin kullanılması durumunda alıntılanma sırasına göre her bir kaynak, yayın yılına a, b, c harfleri eklenerek diğerlerinden ayırt edilecek biçimde gösterilmelidir. Örneğin: (McQuail, 1987a: 55) (McQuail, 1987b: 40).
 • Eserin yazarı bilinmiyorsa ya da çalışmada yazar adı belirtilmemişse alıntı yaparken parantez içinde eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir. Örneğin: (Yazılı Basın Değer Zinciri Araştırması, 2017: 23).
 • Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır. İkincil kaynaklar ancak orijinal kaynağa bilinen yollardan erişilemediği ve birincil kaynağın dilinin az kullanılan bir dil olması gibi istisnai durumlarda kullanılabilir. Bu durumlarda gönderme ve kaynakçada ikincil kaynak da anılmalıdır. Örneğin: (Storey, 1997: 21’den akt. Güngör, 2016: 297).
 • Yazarı belli olmayan elektronik kaynak, gazete haberi gibi kaynakların alan adı ve yayın tarihi belirtilmelidir. Atıf yapılan kaynağın ismi eğik (italik) olarak yazılır. Kaynağın erişilebileceği URL ise sadece kaynakçada verilmelidir. Örneğin: (Radikal, 23 Mart 2016).
 • Sosyal medya hesaplarındaki iletilere yapılan göndermelerde ileti yazarının adı ve iletiyi yazdığı yıl belirtilmelidir. Örneğin: (Aziz, 2018).
 • Metin içerisinde gönderme yapılan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi vb. arşiv belgelerine; (BCA. 30.10 / 1.2.12) ya da (BOA. DH-SYS. 65/7) örneğinde olduğu biçimde arşiv tarafından verilen numaralar ile gönderme yapılmalıdır.
 • Çeviri eserlerin kaynak gösteriminde ise yazarın adı esas alınır. Çevirenin adı kaynakçada gösterilir. Örneğin: (Fiske, 1996: 25).
 • Derleme kitaplardan alıntı yapılması durumunda, alıntı yapılan makalenin yazarının adına gönderme yapılması esastır. Makalenin yer aldığı derleme kitabın tam künyesi kaynakçada gösterilir. Örneğin: (Tezcan, 2017: 102).
 • Ekler (belgeler), çalışmanın sonunda ek ya da belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile verilmeli; bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun biçimde kaynakçada da yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik gibi diğer ekler; Ek Tablo:1, Ek Grafik:1, Ek Şekil:3 örneklerinde olduğu biçimde yazılmalıdır.
 • Metin içerisinde yer alan tablo, şekil ve grafikler adlandırılarak; hangi kaynaktan alıntı yapılmışsa, tablonun, şeklin veya grafiğin hemen altında yine APA yöntemiyle mutlaka belirtilmelidir.

 

-Kaynakçanın Düzenlenmesi

 • Kaynakçada sadece metinde alıntı yapılan ve göndermede bulunulan kaynaklara, eksiksiz olarak yer verilir.
 • APA kurallarına göre, kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 • Kaynakçada aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler yayın tarihleri dikkate alınarak kendi içlerinde sıralanır. Aynı yıl içerisinde yayımlanmış birden fazla eserin kaynakçada yer alması durumunda ise, eserlerin, makaledeki alıntılanma sırasına göre harf (a, b, c, …) şeklinde verilerek listelenmesi gerekir.
 • Kaynakçada esere ilişkin bilgiler şu sıra ile yazılır: 

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harf(ler)i. (Yayının Yılı). “Yazının Adı”. Eserin Adı. Yayın Yeri: Yayıncı Adı. 

 • Eser bilgilerini oluşturan birimler kaynakçada birbirlerinden “nokta” işareti ile ayrılır. Bunun iki istisnası vardır. Yazar soyadı ve adı “virgül” ile; Yayın yeri ve yayıncı adı ise “iki nokta üst üste” işaretleri ile ayrılırlar.
 • Kaynakçada eser adındaki sözcüklerin ilk harfleri büyük ve tamamı eğik (italik) harflerle yazılır.

 

 

BASILI YAYINLAR

Tek Yazarlı Kitap

Odabaşı, İ. A. (2017). Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş. İstanbul: Dergah Yayınları.

 

İki Yazarlı Kitap

Kocabaş, F. ve Elden, M. (2015). Reklamcılık: Kavramlar Kararlar Kurumlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Çok Yazarlı Kitap

Topsümer, F., Elden, M., Yurdakul, N. (2009). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Çeviri Kitap

Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak. (S. İrvan, çev.). Ankara: Ark Yayınları.

 

Gözden Geçirilmiş ya da Genişletilmiş Baskı

Alemdar, K. (2001). İletişim ve Tarih. (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Ümit Yayıncılık.

 

Derleme Kitap

Güngör, N. (der.) (2011). Cumhuriyet Döneminde İletişim, Kurumlar-Politikalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 

Derleme Kitapta Makale/Bölüm

Tezcan, A. (2017). “Ahmet Emin Yalman”. K. Alemdar (der.) Türkiye’de Kitle İletişimi Dün-Bugün-Yarın. (102-116). Ankara: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

 

Hakemli Dergide Makale

Baran, D. (2016). “Tasarımın Diyalektiği: Diyalektik Kavrayışla Tasarım Kavramına Dokunma Denemesi”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(2). 93-127.

 

Dergide Makale

Köstepen, E. (Şubat 2009). “İşgalleri İzlerken Savaş Filmi Yapmak”. Altyazı Aylık Sinema Dergisi. 81. 48-53.

 

Ansiklopedi/Başvuru Kitabından Bölüm Ya Da Yazı

Ebuzziya, Z. (1988). “Basiretçi Ali Efendi”. İslâm Ansiklopedisi (388-389). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

 

Basılı Gazeteden Alıntı (Yazarlı)

Sazak, D. (4 Haziran 1997). “Medyada Yeni Stratejiler”. Milliyet. 17.

 

Basılı Gazeteden Alıntı (Yazarsız)

Hürriyet. (6 Nisan 2018). “Aydın Doğan, Doğan Medya’ya Veda Etti”. 3.

 

Yayınlanmamış Tez

Şehidoğlu, Z. (2016). Obezite Kamu Spotları Örneğinde Negatif ve Pozitif Çekiciliğin (EEG) Beyin Aktiviteleri Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Basılı Bildiri

İrvan, S. (2001). “Medya Etiği Dersinin Gazetecilerin Eğitimindeki Rolü”. Medyanın Manipülasyon Gücü: Anadolu Üniversitesi Uluslararası İletişim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

ONLINE YAYINLAR

 

İnternette Yayınlanan DOI Atanmış Makale

West, A. (2011). “Reality Television and the Power of Dirt: Metaphor and Matter”. Screen. 52(1). 63-77. doi:10.1093/screen/hjq050.

 

İnternette Yayınlanan DOI Atanmamış/Ücretsiz Erişime Sahip Makale

Haigh, M. M., Dardis, F. (2012). “The Impact of Apology on Organization – Public Relationships and Perceptions of Corporate Social Responsibility”. Public Relations Journal. 6(1). http://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Documents/2012HaighDardis.pdf. 28 Şubat 2015.

 

Web Sayfası/Blog Gönderisi

Bordwell, D. (18 Haziran 2013). David Koepp: Making the World Movie-Sized. http://www.davidbordwell.net/blog/page/27/. 11 Ocak 2016.

 

 

Gazete İnternet Sitesinden Alıntı (Yazarlı)

Özgüven, F. (13 Ekim 2011). “Bienal Kıyısından Şehre Bakmak”. Radikal. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/fatih_ozguven/bienal_kiyisindan_sehre_bakmak-1066167. 2 Nisan 2014.

 

Gazete İnternet Sitesinden Alıntı (Yazarsız)

Reuters. (13 Ekim 2013). “The Top Films at the North American Box Office”. http://www.reuters.com/article/2013/10/13/boxoffice-chartidUSL1N0I30A520131013. 15 Nisan 2014.

 

Sosyal Medya Hesabından Alıntı

Aziz, A. (11 Mart 2018). https://twitter.com/ayselaziz/status/972760357545697281(ileti). 1 Eylül 2018.

 

Online Sözlük

“Working Class”. (2014). Encyclopedia of Social Media and Politics. Washington: CQ Press. http://search.credoreference.com/content/entry/cqpresssomedpol/working_class. 17 Aralık 2015.

 

Online Ansiklopedi

Friend, C. (tarih yok). “Social Contract Theory”. J. Fieser ve B. Dowden (der.) Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.iep.utm.edu/soc-cont/. 28 Haziran 2014.

 

Wikipedia Maddesine Atıf

“Post-Structuralism”. (tarih yok). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism. 14 Temmuz 2013.

 

Filme Atıf

Demirkubuz Z. (Yön.). (2006). Kader [Sinema Filmi]. İstanbul: D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.

 

YouTube ve Diğer Video Paylaşım Siteleri

ChallengingMedia. (4 Ekim 2006). Representation & the Media: Featuring Stuart Hall [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=aTzMsPqssOY. 25 Aralık 2006.