Makale

Makale

Yeni Yönetim Yaklaşımlarının İletişim Anlayışı

Communications Perspective of New Management Theories

İlker ÖZDEMİR
Yıl 4, Sayı 8, Sayfalar:36-63

The new liberal approach has created new branches of knowledge with the claim of being an alternative to the old approaches of management and people. New concepts and techniques in the field of management are constantly being developed and guidelines are being prepared to increase efficiency and productivity in today’s World. Since the 1980s, a great diversity has been provided in the books on new management techniques, and these new branches of knowledge have started to be organized as a scientific branch in the academy. All of the approaches brought forward by the new management rhetoric argue that they are more libertarian, democratic and participatory models. Total quality management and human resources management come first among these approaches that have been institutionalized as new management techniques. Concepts produced by these approaches include vision, mission, charisma, leadership, flexibility, etc. and concepts come to the fore and new management approaches focus on experiences and practices that will bring success, pave the way for management styles that provide efficiency and productivity. In this article, the communication understanding of the doctrines of the new branches of knowledge revealed by the new management approaches has been discussed and the ways in which the concepts such as vision, mission, career, charisma, flexibility and leadership, which these approaches have brought to the fore, are analyzed in the new management approaches. It is aimed to reveal the approaches of new doctrine’s human and society approach together with the communication understanding of the branches of knowledge that it highlights and the "new" concepts on which they rise.

Yeni liberal anlayış, eski yönetim ve insan anlayışına alternatif olmak iddiasıyla yeni bilgi dalları ortaya çıkarmıştır. Günümüzde yönetim alanında sürekli yeni kavram ve teknikler geliştirilerek etkinlik ve verimliliği artıracak kılavuzlar hazırlanmaktadır. 1980’lerden itibaren yeni yönetim teknikleriyle ilgili kitaplarda büyük bir çeşitlilik ortaya çıkmış ve bu yeni bilgi dalları akademide de birer bilim dalı olarak örgütlenmeye başlamıştır. Yeni yönetim retoriğinin öne çıkardığı bütün yaklaşımların her biri daha özgürlükçü, demokratik ve katılımcı modeller olduklarını öne sürmektedirler. Birer yeni yönetim tekniği olarak kurumsallaştırılan bu yaklaşımların başında toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi gelmektedir. Bu yaklaşımların ürettiği kavramlar arasında vizyon, misyon, karizma, liderlik, esneklik vb. kavramlar öne çıkmakta ve yeni yönetim yaklaşımları etkinlik ve verimlilik sağlayan yönetim biçimlerinin önünü açmak için başarı getirecek deneyimlere ve pratiklere odaklanmaktadır.  Bu makalede yeni yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkarmış olduğu yeni bilgi dallarının öğretilerinin iletişim anlayışı ve bu yaklaşımların öne çıkarmış olduğu vizyon, misyon, kariyer, karizma, esneklik, liderlik gibi kavramların yeni yönetim yaklaşımları içerisinde kullanılış biçimleri analiz edilmiş,  bu çerçevede yeni yönetim retoriğinin öne çıkardığı bilgi dallarının ve bunların üzerinde yükseldiği “yeni” kavramların, iletişim anlayışıyla birlikte insan ve toplum anlayışını ortaya koymak amaçlanmıştır.