Makale

Makale

Web Arşivlerindeki Çevrim İçi Gazeteler: Web Tarihyazımı ve Medya Arkeolojisi Çalışmalarının Arşiv Yaklaşımı Üzerinden Bir Değerlendirme

Online Newspapers in Web Archives: An Evaluation Based on the Archive Approach of Web Historiography and Media Archeology Studies

Burak ÖZYAL
Yıl 4, Sayı 8, Sayfalar:186-208

As more content is produced digitally and published online in a changing media environment, the issue of how to archive this comprehensive and complex environment is seen as a major problem by several disciplines. In this context, how online newspapers are archived is becoming increasingly important. On the other hand, revealing the media characteristics of online newspapers in web archives is important for all fields that will evaluate these as research objects. This two-part study first examines the issue of preserving the newspapers produced in a digital environment and published online by using the literature review method. In the second part of the study, the new forms of newspapers emerging in the web archives are discussed through two different research approaches. The structural features of online newspapers in web archives are examined in the context of how web historiography studies evaluate web archives. The archive approach that develops within the media archeology studies is positioned as a theoretical framework. This study, which addresses the issue of archiving web materials from the perspective of journalism and media research, aims to reveal a comprehensive field assessment on this topic and contribute to relevant future studies.

Değişen medya ortamında giderek daha fazla içerik dijital olarak üretilip çevrim içi olarak yayımlanırken bu kapsamlı ve karmaşık ortamın nasıl arşivleneceği meselesi birçok disiplin tarafından önemli bir sorun alanı olarak görülmektedir. Bu bağlamda çevrim içi gazetelerin nasıl arşivlendiği konusu da giderek önem kazanmaktadır. Diğer yandan web arşivlerindeki çevrim içi gazetelerin medya özelliklerinin neler olduğunun ortaya konulması bu materyalleri araştırma nesnesi olarak inceleyecek olan tüm alanlar için önem taşımaktadır. İki bölüm olarak tasarlanmış olan bu çalışmada ilk olarak dijital ortamda üretilen ve çevrim içi olarak yayımlanan gazetelerin korunması konusu literatür taraması yapılarak incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde gazetelerin, web arşivleri içerisinde ortaya çıkan yeni formları iki farklı araştırma yaklaşımı üzerinden ele alınmaktadır. Web arşivlerindeki çevrim içi gazetelerin yapısal özellikleri web tarihyazımı çalışmalarının web arşivlerini değerlendirme biçimi üzerinden incelenmektedir. Medya arkeolojisi çalışmaları içerisinde gelişen arşiv yaklaşımı ise teorik çerçeve olarak konumlandırılmaktadır. Web materyallerinin arşivlenmesi meselesini gazetecilik ve medya araştırmaları perspektifinden ele alan bu çalışma bir yandan konuya ilişkin kapsamlı bir alan değerlendirmesi ortaya koymayı hedeflerken diğer yandan konuya ilişkin sonraki çalışmalara katkı sunmayı amaçlanmaktadır.