Makale

Makale

Evli Bireylerin Evlilik Doyumu ile Problemli İnternet Kullanımı ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of the Relationship between Marriage Satisfaction and Problematical Internet Use and Levels of Alexithymia among Married Couples

Selin GÜNEŞ,Seda Gökçe TURAN
Yıl 5, Sayı 9, Sayfalar:142-168

The purpose of this study is to examine the contribution of problematic internet usage and alexithymia (difficulty in recognizing, distinguishing, recognizing and expressing one's emotions) levels of married individuals to marital satisfaction. 244 people between the ages of 18-65 participated the study. According to the results, there was a low level of positivity between alexithymia level and marital satisfaction scores (r = 0.25, p <0.01), and a moderate positive direction between problematic internet use and marital satisfaction scores (r = 0.31, p <0.01). When the standard regression analysis findings were examined, the model was found to be significant (p <0.05) and that only problematic internet use (t = 3.24, p = 0.00) predicted marital satisfaction. It was found that the marital satisfaction levels of the 30-65 age range participants were higher than the marital satisfaction levels of the 18-30 age group. 


Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin problemli internet kullanımı ve aleksitimi (kişinin duygularını fark etme, ayırt etme, tanıma ve ifade etmede zorluk yaşaması) düzeylerinin evlilik doyumuna etkisini incelemektir. Nicel yöntemlerden çıkarımsal araştırma modeliyle tasarlanmış araştırmaya 18-65 yaş aralığında 244 kişi katılmıştır. Korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılan araştırmada, aleksitimi düzeyi ve evlilik doyumu puanları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü (r=0.25, p< 0.01), problemli internet kullanımı ve evlilik doyumu puanları arasında orta düzeyde pozitif yönlü (r=0.31, p<0.01) bir ilişki saptanmıştır. Standart regresyon analizi bulguları incelendiğinde model anlamlı bulunmuş olup (p<0.05) sadece problemli internet kullanımının (t=3.24, p=0.00) evlilik doyumunu yordadığı tespit edilmiştir. Evlilik doyumu düzeyleri, katılımcıların cinsiyetlerine ve çocuk sahibi olma durumuna göre değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken katılımcıların yaşlarına göre değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 30-65 Yaş aralığındaki katılımcıların evlilik doyumu düzeylerinin, 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların evlilik doyumu düzeylerinden yüksek olduğu saptanmıştır.