Makaleler

Makale

Burcu AKSU,Cem TUTAR

Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği

The Fiction of Urban Spaces within the Frame of Neoliberal Social Dynamics: Karaköy Example

PDF