Makale

Makale

Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın

The Historical Dynamics of Nationalism in the Turkish Cypriot and Press

Eren Ekin ERCAN
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:168-185

The main problematic of this article is the historical dynamics of nationalism in Turkish Cypriot society and its macro implications for the press. The Turkish Cypriot press has been a product of a nationalist approach since its inception. Plus, the Turkish Cypriot press has been both a result of nationalist politics and an approach that reproduces it again and again. These oppositions are known as the “national case” or simply the “case”. In other words, it does not seem possible to consider the Turkish Cypriot press, in which the political actors/leaders publish their own newspaper from politics, and the politics separately from the Turkish Cypriot press.
In this context, the article focuses on the rise of nationalism in the Turkish Cypriot through three historical fractures, and the macro situation of the press is discussed. First is that the Cyprus was left to England in 1878 by the Ottoman Empire. Second, the effects of World War I and the subsequent National Independence War on the Turkish Cypriot and press. The third and final fracture is the “Taksim or Death” rallies held between 8 June and 6 July 1958. This rally was held in the Turkish Cypriot community leaders whom had taken an active role in various cities of Turkey and especially Istanbul.
In this article, the descriptive method is used, and the historical dimension of the problematic is explained.

Bu makalenin temel sorunsalı, Kıbrıs Türk toplumunda milliyetçiliğin hangi tarihsel dinamiklere yaslandığı ve bunun basın alanında ne gibi makro yansımaları olduğudur. Kıbrıs Türk basını, ilk ortaya çıktığı andan itibaren doğrudan doğruya milliyetçi bir yaklaşımın ürünüdür. Dahası, Kıbrıs Türk basını milliyetçi siyasetin hem bir sonucu hem de bunu tekrar ve tekrar üreten bir yaklaşımın içerisinde olmuştur. Bu da, “milli dava” ya da kısaca “dava” olarak bilinen bir karşı duruşta kendini konumlandırmaktadır. Başka bir deyişle, hemen her görüşten siyasi aktörün/liderin kendi gazetesini çıkardığı Kıbrıs Türk basınını siyasetten, o siyaseti ise Kıbrıs Türk basınından ayrı ele almak mümkün görünmemektedir.
Bu bağlamda makalede üç tarihsel kırılma üzerinden Kıbrıs Türk toplumunda milliyetçiliğin yükselişi üzerinde durulmuş, bu yükseliş içerisinde basının makro durumu ele alınmıştır. Bunlardan ilki 1878’de Ada’nın İngiltere’ye bırakılmasıdır. İkincisi, I. Dünya Savaşı ve sonrasında onu izleyen Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Kıbrıs Türk toplumunda/basınında yarattığı etkilerdir. Üçüncü ve son kırılma ise, 8 Haziran-6 Temmuz 1958 tarihleri arasında Kıbrıs Türk toplum liderlerinin de yer aldığı ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen “Ya Taksim Ya Ölüm” mitingleridir.
Makalede betimleyici yöntem kullanılmış ve sorunsalın tarihsel boyutu açımlanmaya çalışılmıştır.