Makale

Makale

Women and Public Relations: A Study on Turkey’s Female PR Experts

Kadın ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de Kadın Halkla İlişkiler Uzmanları Üzerine Bir Çalışma

Tuğçe ERTEM ERAY,Pınar ASLAN
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:152-166

Türkiye’nin halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirilen bir ülke haline gelmesi küreselleşmenin artan etkileri ve halkla ilişkiler eğitimindeki biçimlendirmeyle sayesinde 1980’li yıllarda olmuştur. Halkla ilişkiler sektöründe uzun zamandır kadın egemenliği söz konusudur ve bu da bu mesleğin kadın mesleği olarak algılanmasına neden olmaktadır. Literatür taraması Türkiye’de bu duruma dair yeterli çalışma olmadığını ve halkla ilişkiler sektöründe kadının öneminin yeterince vurgulanmadığını gösterdiğinden, bu çalışma Türk kadınının halkla ilişkiler sektöründeki yeri ve önemine dair bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında halkla ilişkiler alanından uzman veya akademisyen kadınlarla Türkiye’de halkla ilişkiler sektöründe kadının yeri ve önemi konulu görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan verinin analizi halkla ilişkiler sektöründe kadınların sayıca erkeklerden fazla olmasının sebebinin cinsiyetçi bakış açısı olduğunu göstermektedir. Akademik eğitimde ve iş tanımındaki sorunların da Türkiye’de halkla ilişkilere dair yanlış bir algı oluşmasına sebep olduğu
görülmektedir. Kadınlarla ve kadın doğasına yakıştırılan davranışlarla bağdaştırılan halkla ilişkilerin erkekler tarafından tercih edilmediği de çalışmada varılan sonuçlardan biridir. Ayrıca kadınların sektörde çoğunluk olmasına rağmen yönetici pozisyonlarında azınlık olması ve maaş sorunları da araştırmada öne çıkan konulardır.

As of 1980s, Turkey has been more active in the field of public relations thanks to the accelerating effects of globalization and formalization of public relations education. Female domination has long been the situation in the sector and this leads to the perception that public relations is a woman’s job. Since the literature review shows that there are few studies conducted in Turkey regarding the situation and the importance of women in the field of public relations is not emphasized enough, this study intends to make a current evaluation on the role and the place of Turkish women in the field of public relations. Therefore, female public relations experts and academics have been interviewed with the aim of detecting the place and importance of women in the field of public relations in Turkey. The data collected shows that the reason why there are more women than men in this field is the sexist point of view. Problems in the academic education and job definition of the profession result in the misperception of public relations in Turkey. It is seen that public relations which is associated with womanly behavior is not preferred by men as a profession. Furthermore, the fact that women work more as technicians whereas men work as executives in the sector and salaries are two issues that have come up throughout the study.