Makale

Makale

Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği

Investigation of Information and Wayshowing Design for Kindergarten in Terms of Visual Communication Design: The Sample of Sadıka Sabancı Kindergarten

M. Emir FİDAN,Mehmet Emin KAHRAMAN
Yıl 2, Sayı 3, Sayfalar:198-207

The information and wayshowing design is a fundamental area in which the descriptive function of graphic language and visual communication is used. It concentrates on the problem of how the existing data in the natural environment can be transferred to the receiver better. The target audience and perception level are important both for educational processes and for providing solution for communication problems via visual language.

In this research, it is aimed to seek solutions to the problem of how to design the wayshowing and information for preschoolers. In this context, Sadıka Sabancı Kindergarten in Yıldız Technical University was chosen as a sample and interviews were made with the kindergarten teachers. Questions to determine both children’s interest and the level of perception and connotation were asked to interviewees. Design criteria were discussed based on the level of visual perception. It is determined that the visual perception of children between the ages of 3-6 should be considered as a guiding factor in the design.

Bilgilendirme ve yönlendirme tasarımı, grafik dilin ve görsel iletişimin betimleme işlevinin kullanıldığı temel bir alandır. Doğal ortamında var olan işlenmemiş bilginin, daha iyi ne şekilde alıcıya aktarılabileceği problemine eğilir. İletişim problemlerine görsel dil üzerinden çözüm getirmek için eğitim-öğretim süreçlerinde olduğu gibi hedef kitle ve algı düzeyi önemlidir.

Araştırmada, bilgilendirme ve yönlendirme tasarımlarının anaokulu düzeyi öğrenciler için nasıl tasarlanması gerektiği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu kapsamda, Yıldız Teknik Üniversitesi Sadıka Sabancı Kreşi örneklem olarak seçilmiş ve anaokulu öğretmenleri ile görüşme yapılmıştır. Görüşülenlere, öğrencilerin ilgi yönü ile algı ve çağrışım düzeylerini tespit etmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Görsel algı düzeyinden yola çıkarak tasarım için kriterler tartışılmıştır. 3-6 yaş aralığındaki çocukların görsel algısının, tasarımı yönlendirici bir etmen olarak ele alınması gerektiği tespit edilmiştir.