Makale

Makale

Sosyal Medya ve Suskunluk Sarmalı: Fikirlerin İfadesi İçin Özgür Bir Alan Vaadi Gerçekleşti mi?

Social Media and the Spiral of Silence: Did the Promise of a Free Space for Opinion Expression Come True?

Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN
Yıl 2, Sayı 3, Sayfalar:114-126

This study was designed to gain an insight on whether social media is successful on breaking the spiral of silence or not. For that purpose, first the Spiral of Silence Theory and the literature on what possibilities new communication technologies offer regarding opinion expression were discussed. Afterwards, studies conducted on different cultures on the relationship between social media and the spiral of silence were mentioned. Thereafter, to understand the social media users’ attitudes in Turkey; results of the survey that was designed to measure the behaviors of the users while they are on social media, whether they are affected by real life limitations, and whether they hold back due to negative reactions they might get, were discussed. Results of this study corresponds to previous literature as they indicate that social media is not successful to keep the promise of freedom and the spiral of silence works on social media as well.

Bu çalışma, sosyal medyanın suskunluk sarmalını kırmada başarılı olup olmadığını anlamaya yönelik ipuçları bulma amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla önce Suskunluk Sarmalı Kuramı incelenmiş, yeni iletişim teknolojilerinin fikirlerin ifadesi açısından nasıl imkanlar sunduğuna yönelik literatür aktarılmış ve sosyal medyanın suskunluk sarmalı ile ilişkisi üzerine farklı kültürlerde yapılmış çalışmalardan bahsedilmiştir. Daha sonra ise, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının tutumlarını araştırmak amacıyla kullanıcıların fikirlerini çevrimiçi ortamda ifade ederken ne gibi davranışlar gösterdiklerini, gündelik hayatlarındaki kısıtlamalardan etkilenip etkilenmediklerini ve negatif tepkilerden çekinip çekinmediklerini ölçen anketin sonuçları aktarılmıştır. Araştırmanın bulguları, daha önceki literatürle uyumlu olarak, sosyal medyanın özgürlük vaadini yerine getirmede başarılı olamadığına ve suskunluk sarmalının çevrimiçi ortamda da işlediğine işaret etmektedir.