Makale

Makale

Evrensel Akla Temelli Pozitif Bir Özgürlük Düşüncesi: Basın Özgürlüğünü Kant’ın Düşünceleriyle Yeniden Yapılandırmak

A Positive Freedom Thought Based on Universal Reason: Re-Structuring Freedom of Press by Kant’s Thoughts

Onur DURSUN,İlker ÖZDEMİR
Yıl 2, Sayı 3, Sayfalar:76-97

Mass media, the communication tool of the mass society in which we live, may violate human rights and harm human dignity in various ways while informing people. Media organizations operating within economic and political power relations can utilize society/people as means of maintaining or strengthening their economic-political positions. Especially in media environments where rating and circulation races are intense, all kinds of content that is incompatible with humanity and portraying violence is distributed. These contents can be also legitimized via reference to freedom of press/media.

This study aims to contribute to the current questioning of freedom of press/ media by examining the freedom of the press/media in the axis of Kant’s concept of positive freedom based on universal reason. By drawing attention to existing press/media laws/regulations do not solve the current problems but lead to new dependency rather than freedom/autonomy, the study asserts an approach on an idea of freedom of press/media based on universal reason. In this study, the concept of freedom and the relevant concepts to it are explained. The freedom of press, meaning in other words, the freedom of media employees, is questioned based on the opinions of Kant.

İçinde yaşadığımız kitle toplumunun iletişim aracı olan kitle medyası, insanları bilgilendirirken insan haklarını ihlal edebilmekte ve insan onuruna çeşitli şekillerde zarar verebilmektedir. İktisadi ve siyasi güç ilişkileri içinde işini icra eden medya kuruluşları, siyasi ve iktisadi konumlarını korumak ya da güçlendirmek için toplumu/insanları araç olarak kullanabilmektedir. Özellikle reyting ve tiraj yarışlarının yoğun yaşandığı medya ortamlarında şiddetin her türlüsü ve insanlıkla bağdaşmayacak içerikler sunulmakta ve bu davranışlar “basın/medya özgürlüğü” ne referans verilerek meşrulaştırılabilmektedir.

Bu çalışma, basın özgürlüğünü Kant’ın evrensel akla dayalı pozitif özgürlük anlayışı ekseninde irdeleyerek mevcut basın/medya özgürlüğü tartışmalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, kültürel/törel temelli mevcut basın yasalarının sorunları çözmediği gibi yeni sorunlara neden olduğu, özgürlük/ özerklik değil de bağımlılık/yaderklik yarattığı düşüncesine dikkat çekerek evrensel akla dayalı bir basın özgürlüğü anlayışı ortaya koymuştur. Çalışmada Kant’ın özgürlük ve bununla ilintili kavramları açıklanmış ve basın özgürlüğünün, başka bir deyişle medya çalışanlarının özgürlüğünün sınırları Kant’ın düşünceleri doğrultusunda temellendirilmeye çalışılmıştır.