Makale

Makale

Yeni Medyada Halkla İlişkiler Etiği Mümkün müdür?

Public Relations Ethics in the New Media / Is it Possible?

Ebru ÖZGEN
Yıl 2, Sayı 3, Sayfalar:54-62

New media can look like a PR person’s dream. It’s simple to spread the message on the various new media sites. In fact, many of these link to each other so that a message appearing on one appears on the others. The main issue in public relations is to disseminate information to the target group, but what is important is to do it ethically. What’s difficult is measuring the impact of unethical act in new media. New media plays an increasingly important role in public relations, public relations practices and academics. It faces the challenge of how to apply that traditional ethical paradigms to the constantly changing circumstances created by new media. There is a necessity for the discipline of public relations to act in accordance with professional codes of ethics in order to be recognized and understood as a profession, to be introduced into a conceptual framework and to be respected. Even in the traditional sense, we are facing a major problem which is “how can ethics related to the public relations be created in the new media?” Unfortunately, in our society, ethical problems cannot be brought to trial of preventive legal sanctions and there are major shortcomings in our society about legal sanctions to prevent ethical problems. However, the “ethics of public relations in the new media” should be spoken and discussed because new media is increasingly taking up more space in our lives with new environments and new technologies. 

As a result; The new media has an increasingly active role in the discipline of people’s relations and plays an important role. On the other hand, public relations ethics, new paradigms of traditional public relations, and new media are changing day by day and facing new obstacles. No longer new media and public relations are inseparable. Therefore, the aim of this study is to open a debate on the ethics of public relations in the age of new media.

Yeni medya, bir PR kullanıcısının rüyası gibi görünebilir. Mesajı çeşitli yeni medya sitelerine yaymak kolaydır. Aslında bu bağlantıların birçoğu birbirine bağlantı verir, böylece birinde görünen bir mesaj bir anda pek çok sitede görünür. Halkla ilişkilerde temel konu hedef kitleye bilgiyi yaymak olsa da önemli olan bunu etik biçimde yapmaktır. Zor olan şey, etik olmayan eylemin yeni medyadaki etkisini ölçmektir. Yeni medya, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler pratiği ve akademisyenler arasında giderek daha önemli roller oynamakta ve bu geleneksel etik paradigmaları yeni medyanın yarattığı sürekli değişen koşullara nasıl uygulayacağının zorluğuyla yüzleşmektedir. Halkla ilişkiler disiplininin, meslek olarak tanınması ve anlaşılması, kavramsal bir çerçeveye sokulması ve saygı görmesi için meslek ahlak kurallarına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Geleneksel olan bile bu anlamda büyük bir sorunla karşı karşıya iken; “yeni medyada halkla ilişkiler ile ilgili etik nasıl oluşturulabilir?” Ne yazık ki, toplumumuzda etik sorunları önleyici yasal yaptırımlar konusunda büyük eksiklikler vardır. Ancak yeni medya, yeni ortamlarda ve yeni teknolojilerle hayatımızda giderek daha fazla yer kapladığı için “yeni medyada halkla ilişkiler etiği” konuşulmalı ve tartışılmalıdır.

Sonuç olarak yeni medya, insanların ilişkilerinin disiplini içinde giderek daha aktif ve önemli bir rol oynamaktadır. Öte yandan halkla ilişkiler ahlakı, geleneksel halkla ilişkilerin yeni paradigmaları ve yeni medya her geçen gün değişiyor ve her gün yeni engellerle karşı karşıya. Artık yeni medya ve halkla ilişkiler ayrılmaz bir süreçtir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, yeni medya çağında halkla ilişkiler etiği üzerine bir tartışma açmaktır.