Makale

Makale

Tarih Öncesi Dönemlerde İletişim

Communication in the Prehistoric Ages

Gülcennet ÖZTÜRK ÇELEBİ
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:142-157

When the people invented the writing, he did not think it would open the way for technology revolutions that probably achieved today’s artificial intelligence. However today technology got up to a point that can not be imagined thousands of years ago. Especially with the written civilization, a great step has been taken in recording the information and this step has been a little closer to today’s communication world with every innovation. However, the main steps leading to the emergence of the writing extend back to prehistoric times. Prehistoric times include periods when there is no writing yet. Therefore, prehistoric periods also include concepts such as the Palaeolithic period - Old Stone Age.

The old stone age has become an important turning point in terms of communication. The tools used in the old stone age are a part of the communication that people make with the world and other individuals. These tools, which are communication symbols, are extremely important in terms of showing the point where human technological development comes to. This study, which deals with the Palaeolithic periods, aims to explain the communication symbols of the related periods with a descriptive analysis. In the context of the study, it is explained how human beings communicate with the world and other individuals before the written civilization. In this context, the first forms of communication of the old stone age and the tools used as a reflection of this communication are discussed. In addition, tokens which are important part of these tools and also function as memory helper, are also explained in the scope of the study. Apart from all these tools, the Qiupu, which is a representative of civilization without writing, was considered important because it was a communication tool used outside of writing and was mentioned in the study.

İnsan, yazıyı icat ettiğinde muhtemelen bugünün yapay zekaya ulaşan teknoloji devrimlerinin önünü açacağını düşünmemiştir. Oysa bugün teknoloji bundan binlerce yıl önce hayal edilemeyecek bir noktaya ulaşmış durumdadır. Özellikle yazılı uygarlıkla beraber bilginin kayıt altına alınmasında büyük bir adım atılmış ve bu adım her bir yenilikle bugünün iletişim dünyasına biraz daha yaklaşmıştır. Ancak yazının ortaya çıkmasına neden olan asıl adımlar, tarih öncesi dönemlere uzanmaktadır. Tarih öncesi çağlar, henüz yazının bulunmadığı dönemleri kapsamaktadır. Dolayısıyla Paleolitik Dönem-Eski Taş Çağı gibi kavramlar aynı zamanda tarih öncesi dönemleri ifade etmektedir.

Eski Taş Çağı iletişim açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Eski Taş Çağı’nda kullanılan aletler, insanın dünyayla ve diğer bireylerle kurduğu iletişimin bir parçasıdır. Birer iletişim simgesi olarak kabul edilebilecek olan bu aletler, insanın teknolojik gelişiminin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir. Paleolitik dönemlerin ele alındığı bu çalışma, söz konusu dönemlerin iletişim simgelerini betimsel bir analizle açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında yazılı uygarlığın öncesinde insanın dünyayla ve diğer bireylerle nasıl iletişim kurduğu anlatılmaktadır. Bu kapsamda, Eski Taş Çağı’nın ilk iletişim şekilleri ve bu iletişimin bir yansıması olarak kullanılan aletler ele alınmaktadır. Ayrıca bu aletlerin önemli bir parçası olan ve bellek yardımcısı görevi de gören hesaptaşları da, çalışma kapsamında açıklanmıştır. Bütün bu aletlerin dışında, yazısı olmayan bir uygarlığın temsilcisi olan ‘Qipu’lar da, yazı dışında kullanılan bir iletişim aleti olduğu için önemli görülmüş ve çalışmada bahsedilmiştir.