Makale

Makale

Araştırmacı Gazetecilik: Kavramsal Bir Değerlendirme

Investigative Journalism: A Conceptual Evaluation

Süleyman İRVAN
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:70-95

Developed in 19th century, investigative journalism is a journalism practice aims at exposing through systematic investigation and documentation the facts that are concealed by someone in a position of power, but involve public interest to know. Investigative journalism differs from traditional journalism particularly in terms of the starting point, aim, areas of interest, use of time, and the moral vision.

This article starts with defining investigative journalism; then goes on to explore the distinctive qualities of investigative journalism; the development of investigative journalism in the world and in Turkey; institutionalization of investigative journalism; methods of investigative journalism; public support for investigative journalism; the risks involved in investigative journalism; and finally it deals with the concept of public interest which is the most important argument of investigative journalism to legitimize itself.

Araştırmacı gazetecilik, 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış; güç odaklarının bilinmesini istemedikleri, ancak bilinmesinde kamu yararı bulunan olguları sistematik bir araştırma ile ve belgeleriyle ortaya çıkarıp kamuya sunmayı uğraş edinen bir gazetecilik pratiğidir. Geleneksel gazetecilikten başlangıcı, amacı, ilgi alanı, zaman kullanımı ve ahlaki vizyonu bakımından ayrılmaktadır.

Bu makale araştırmacı gazeteciliği tanımlamakta; geleneksel gazetecilikten ayırt edici özelliklerini irdelemekte; dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimine değinmekte; araştırmacı gazeteciliğin kurumsallaşmasından söz etmekte; araştırmacı gazetecilik yöntemlerini ele almakta; araştırmacı gazeteciliğe kamuoyu desteğini tartışmakta; araştırmacı gazeteciliği riskli bir meslek olarak tanımlamakta ve son olarak da araştırmacı gazeteciliğin en önemli dayanağı olan kamu yararı kavramı üzerinde durmaktadır.