Makale

Makale

Türkiye Dizi Sektöründe Senaristlerin Yaratıcılıklarını Olumsuz Etkileyen Etmenler ve Çözüm Önerileri

Factors that Negatively Affect the Creativity of Screenwriters in the Turkish Television Industry and Proposed Solutions

Dilara BALCI GÜLPINAR
Yıl 6, Sayı 12, Sayfalar:236-261

In this study, based on the definitions and classifications of the psychological literature on creativity and creative thinking, it was tried to identify the factors that suppress the creativity of screenwriters who write series for mainstream media in Türkiye. In accordance with this purpose, semi-structured interviews were conducted with 11 professional screenwriters who have been actively working in the TV series industry for the last three years. The screenwriters were asked questions on five themes: ‘Creative person: Scriptwriter’, ‘Creative process: Developing a Series Project and broadcasting’, ‘Creative product: TV Series’, ‘Environmental Impact: The Audience and Others’, ‘Solution suggestions’. Direct and indirect quotations from their answers were analyzed by using a descriptive method. The reasons why screenwriters who are directly affected by many problems originating from the structure of the industry and working conditions cannot take risks; the reasons why they cannot be able to write original, innovative and future-proof works have been emphasized and possible solutions to these problems have been discussed. Therefore, in the study, it is aimed not only to contribute to the communication science literature, but also to benefit the TV series sector and its employees. 

Bu çalışmada psikoloji literatürünün yaratıcılık ve yaratıcı düşünme üzerine tanım ve sınıflandırmalarından hareket edilerek Türkiye’de ana akım medyada yayınlanmak üzere dizi kaleme alan senaristlerin yaratıcılıklarını baskılayan etmenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaca uygun olarak çalışmada TV dizi sektöründe son üç yıldır aktif olarak çalışan 11 profesyonel senarist ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Senaristlere, ‘Yaratıcı kişi: Senarist’, ‘Yaratıcı süreç: Dizi Projesi Geliştirme ve Hayata Geçirme’, ‘Yaratıcı ürün: Yayına Giren Diziler’, ‘Çevre Etkisi: Seyirci ve Diğerleri’ ve ‘Çözüm Önerileri’ olmak üzere beş tema üzerinden sorular yöneltilmiş; yanıtlarından yapılan doğrudan ve dolaylı alıntılar betimleyici bir yöntemle analiz edilmiştir. Sektörün ve çalışma koşullarının yapısından kaynağını alan pek çok sorundan doğrudan etkilenen senaristlerin risk alamamalarının; özgün, yenilikçi ve geleceğe kalan eserler üretememelerinin nedenleri üzerinde durulmuş ve söz konusu sorunlara yönelik olası çözüm önerileri tartışılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın yalnızca iletişim bilimi literatürüne katkıda bulunması değil dizi sektörü ve çalışanlarına da yarar sağlaması hedeflenmektedir.