Makale

Makale

Cultural Content of Food TV Shows: A Comparative Study of National and International Persian TV Programs

Yemek Programlarının Kültürel İçeriği: Ulusal ve Uluslararası Farsça Televizyon Programlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

S. Mohsen BANIHASHEMI,Ghazaleh HASANIAN
Yıl 6, Sayı 12, Sayfalar:36-59

The media exposure has permeated all cultural features of societies; and since communication is in a close relation with cultural customs, it has a deep effect on people's beliefs, attitudes and knowledge. Television plays a significant part in creating and introducing culture and lifestyle. The purpose of this study was to investigate and compare the cultural values reflection on the national and international Persian TV cooking programs. The research method of this study was based on cross-cultural qualitative content analysis approach. In this research, data were analysed based on the method of Mayring (1983). To collect data, TV cooking programs from local and international Persian networks were selected as samples, which are explained in the research methodology section. The results showed that the main contents of national TV cooking programs along with the presentation of food offered the culture of patriotism, the importance of religion, consumerism, and collectivism. The emphasized cultural contents of the national TV cooking programs were about globalism, religion reluctance, individualism, and activism.  

Medyaya maruz bırakılma toplumların tüm kültürel özelliklerine işlemiş durumdadır. İletişim kültürel geleneklerle yakın bir ilişki içindedir ve dolayısıyla, insanların inançları, tutumları ve bilgileri üzerinde derin bir etkisi bulunmaktadır. Televizyon, kültür ve yaşam tarzının yaratılmasında ve tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, televizyondaki ulusal ve uluslararası Farsça yemek programlarında yansıtılan kültürel değerleri incelemek ve karşılaştırmaktır. Çalışmanın araştırma yöntemi, kültürlerarası nitel içerik analizi yaklaşımına dayanmaktadır. Bu araştırmada veriler Mayring (1983) yöntemine göre analiz edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırma metodolojisi bölümünde açıklanan yerel ve uluslararası Farsça yemek programları örnek olarak seçilmiştir. Sonuçlar, televizyondaki ulusal yemek programlarının ana içeriğinin yemek sunumuyla birlikte vatanseverlik kültürünü, dinin önemini, tüketimi ve kolektivizmi sunduğunu göstermiştir. Televizyondaki ulusal yemek programlarının vurgulanan kültürel içerikleri ise küresellik, dinden kaçınma, bireycilik ve aktivizm üzerine odaklanmıştır.