Makale

Makale

Bir İnşa Alanı Olarak Erkeklik Nosyonu ve Erkek Dünyasına İlişkin Kuramsal Bir Yaklaşım

A Theoretical Approach to the Men’s World and The Notion of Masculinity as a Building Area

Mehmet BORAN
Yıl 6, Sayı 11, Sayfalar:366-385

Within the framework of gender roles, masculinity comes to the fore as a constructed area. The building of masculinity is also essential in revealing the sources of power relations and the basis of the patriarchal system. Masculine domination presents social relations shaped by dominant masculinity values in the form of ‘ideal order’ in order not to lose its position of power. This study inquires the way the notion of ‘masculinity’ in the context of gender through everyday discourses and men-centered spaces with a gender-oriented approach. It can be said that gender studies in Turkey mostly focus on woman identity rather than man (and masculinity). Considering the lack of enough analysis in this field of research, studying the notion of masculinity and the construction of masculinity practices become even more compelling. Due to the scope of this paper, this study limits itself with the masculine practices and a theoretical approach to the men's world. However, this article aims to contribute to the further researches on critical masculinity studies and provides a theoretical framework for masculinity studies.

Toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde erkeklik, inşa edilen bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Erkekliğin inşa süreci, iktidar ilişkilerinin beslendiği kaynakları ve ataerkil sistemin dayandığı zemini açığa çıkarmak bakımından da oldukça önemlidir. Zira eril tahakküm, iktidar konumunu kaybetmemek ve yerini sağlamlaştırmak amacı doğrultusunda egemen erkeklik değerleriyle şekillenen toplumsal ilişkileri ‘ideal düzen’ biçiminde sunmaktadır. Bu çalışmanın odak noktasını, toplumsal cinsiyet bağlamında ‘erkeklik’ nosyonu, inşa pratikleri, gündelik söylemlerde yeniden üretilen eril iktidar stratejileri oluşturmaktadır ve erkekmerkezli alana dair bir çalışma söz konusudur. Toplumsal cinsiyet olgusuyla ilgili Türkiye’de ‘kadın’ kimliğine yönelik çalışmalar, ‘erkek(lik)’ çalışmaları göz önüne alındığında kuşkusuz daha yoğunluktadır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında, -yeterince keşfedilmemiş bir alan olan- erkeklik nosyonunu ve eril inşa pratiklerini incelemek daha da ilgi çekici bir hal almaktadır. Bu makalenin kapsamı gereği çalışma, eril alışkanlıklar ve erkeklerin dünyasına ilişkin kuramsal bir yaklaşım ile sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte, bu makale eleştirel erkeklik çalışmaları konusunda daha ileri araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır ve erkeklik incelemelerine ilişkin teorik bir çerçeve sunmaktadır.