Makale

Makale

Radyo ve Popüler Müzik: 1950-1970 Yılları Arası Dönemde Türkiye’de Pop Müziğin Gelişimi ve Radyo Yayıncılığı

Radio and Popular Music: Radio Broadcasting and the Development of Pop Music in Türkiye Between 1950-1970

Süleyman İLASLAN
Yıl 6, Sayı 11, Sayfalar:68-93

Pop müziğin 1950’li yıllardan itibaren gelişimi ve yaygınlaşması, müzik ve radyo yayıncılığı arasındaki ilişkiyi dönüştüren önemli bir unsur olmuştur. Bu dönüşüm, özellikle yayıncılık alanında kamu tekellerinin olduğu Avrupa ülkelerinde belirginleşmiştir. Pop müzik, kamu hizmeti yayıncılarının popüler müzik türleri karşısındaki tutumlarını ve daha genelde de hâkim yayıncılık anlayışlarını sorgulayan bir sürecin ortaya çıkışında önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de “hafif Batı müziği” olarak adlandırılan bu türün, 1950’li yıllardan itibaren gelişip yaygınlaşmasının radyo yayıncılığı açısından taşıdığı anlamı sorgulamak önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 1950’li yıllardan 1970’lere kadar olan süreçte pop müziğin gelişiminin resmî kültür politikaları temelinde biçimlenen radyo ve müzik ilişkisini nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Pop müziğin radyolarda yer alışının, radyo yayıncılığının kurumsal ve kültürel konumlanışı açısından taşıdığı anlam sorgulanmaktadır.