Makale

Makale

Ben de Artık Bir Hikâye Anlatıcısıyım: Hikâye Anlatımında Dijital Olanaklar Açısından YouTuber “Fly With Haifa” Üzerine Bir İnceleme

I am Now a Storyteller: A Review on YouTuber “Fly With Haifa” in Terms of Digital Possibilities in Storytelling

Yunus Emre ÖKMEN,Nil ÇOKLUK
Yıl 4, Sayı 7, Sayfalar:190-215

One of the most basic needs of human beings is to communicate and throughout the history, people have used storytelling frequently to fulfill this need. Storytelling, which is one of the ways of expressing emotions and thoughts, has become important in different fields of communication studies day by day. It is possible to say that storytelling stands out in communication studies such as public relations, advertising, cinema, television, branding, political communication and digital communication. Storytelling is regarded as an important communication tool today, as it is in verbal culture, because digital technologies exist in social life as important tools that characterize communication. The study aims to examine the reflection of the transforming storytelling on digital environments in terms of content and technique. In the study, YouTuber “Fly With Haifa”, who is selected by YouTube as the Creators for Change in 2017-2018, is analyzed. Her video titled “Almost Bit by a Shark” is analyzed in terms of storytelling. The reason Fly With Haifa is chosen in the analysis is because it has a postmodern feature and it unites East and West in the video. In the study where content analysis technique was used with a qualitative pattern, content and technical analyses were used to understand how digital stories created through “Fly With Haifa”. As a result of the analysis, it was found that the basic components of the story, the story itself, the narrator, and the listener - although the basic elements of the story remain the same - have been transformed in terms of technique and content.

İnsanın en temel ihtiyaçlarından birinin iletişim kurmak olması nedeniyle tarihsel süreç boyunca insan bu ihtiyacını gidermek için hikâye anlatımını sıkça kullanmaya başlamıştır. Duygu ve düşünceleri ifade biçimlerinden biri olan hikâye anlatımı gün geçtikçe birçok iletişim alanında da önemli bir hal almaya başlamıştır. Halkla ilişkiler, reklam, sinema, televizyon, markalaşma, siyasal iletişim ve dijital iletişim gibi alanlarda hikâye anlatımının ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Özellikle dijital teknolojilerin iletişimi karakterize eden önemli araçlar olarak toplumsal yaşamda varlık göstermesi nedeniyle hikâye anlatımı günümüzde sözlü kültürde de olduğu gibi önemli bir iletişim aracı olarak kabul görmektedir. Çalışma, dönüşen hikâye anlatımının dijital ortamlara yansımasını, içerik ve teknik açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 2017-2018 yıllarında YouTube tarafından değişim elçisi (Creators for Change) olarak seçilen Fly With Haifa adlı YouTuber’ın “Almost Bit By A Shark” başlıklı videosu hikâye anlatımı açısından analiz edilmiştir. Analizde postmodern bir özellik taşıması, Doğu ve Batı’yı birleştiren bir YouTuber olması nedeniyle “Fly With Haifa” seçilmiştir. İçerik analizi tekniğinin nitel desenle kullanıldığı çalışmada Fly With Haifa üzerinden dijital hikâyelerin nasıl oluşturulduğuna dair içerik ve teknik çözümlemeler yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda hikâyenin temel bileşenleri olan hikâye, anlatıcı ve dinleyicinin hikâyenin temel unsurları aynı kalsa da teknik ve içerik bakımından dönüşüme uğradığı bulgulanmıştır..