Makale

Makale

Çoğulcu Kamusal Alanda Dini Kimliklerin Özgürlüğü ve Demokrasi İletişimi

Freedom and Democracy Communication of Religious Identities in the Pluralistic Public Sphere

Ali DEMİR
Yıl 4, Sayı 7, Sayfalar:98-127

Pluralistic public sphere is where sociological categories such as action, interests and identities, and the basic concepts of philosophy such as freedom, democracy, equality and difference, are connected with each other. Communication here has always been in interaction with personalities and identities. However, in time, public communication of social belongings based on difference or equality has led to some conflicts. Thinkers such as Thomas Hobbes, Immanuel Kant and Jürgen Habermas have studied miscommunication in public within the framework of the concept of pluralism, which is historically and sociologically related to religious identities. In the article, this connection of communication, interaction and relationships will be covered by the image of God in Gilgamesh, the function that Emile Durkheim attributed to religion, and some sociological examples.

Çoğulcu kamu alanı bir yandan eylem, çıkar ve kimlikler gibi sosyolojik kategorilerin, öte yandan özgürlük, demokrasi, farklılık ve eşitlik gibi felsefenin temel kavramlarının birbiriyle iletişime geçtiği yerdir. Buradaki iletişim tarihsel olarak kişilik ve kimliklerle hep etkileşim içindeydi. Zamanla farklılık veya eşitlik üzerine kurulu toplumsal aidiyetlerin kamudaki iletişimi, kimi çatışmaları da beraberinde getirdi. Thomas Hobbes, Immanuel Kant ve Jürgen Habermas gibi düşünürler kamudaki iletişimsizlikleri çoğulculuk kavramıyla işlediler. Çoğulculuk tarihsel ve sosyolojik olarak dini kimliklerle ilintilidir. Makalede bu ilinti, iletişim, etkileşim ve ilişki ağları Gılgamış’taki Tanrı imajı, Emile Durkheim’ın dine yüklediği işlev ve de kimi sosyolojik örnekleriyle işlenecektir.