Makale

Makale

Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme

A Review on the Concepts of Self Efficacy, Meaning of Life and Life Engagement

Ayça Ferda KANSU,Gökben HIZLI SAYAR
Yıl 1, Sayı 1, Sayfalar:78-89

In this study, the terms self-efficacy and life engagement are reviewed through various related sub terms and variables. To observe the causal relations between meaning of life and life efficacy levels, especially in our modern-day depression cases; examining these basic concepts together will be effective. And again, the term psychological well-being level which also belongs to positive psychology, shall be evaluated on the same context. It is hoped that this study will provide a ground for future field studies which will be conducted to observe these above mentioned correlational relations.

Bu çalışmada öz yeterlik ve yaşam bağlılığı kavramları; bunlarla bağlantılı çeşitli alt kavram ve değişkenler açısından ele alınarak bir gözden geçirme yapılmıştır. Özellikle günümüz depresyon vakalarında; yaşamı anlamlandırma ile yaşam karşısında yeterlik düzeyleri arasındaki nedensel ilişkileri gözlemleyebilmek adına bu temel kavramların birlikte incelenmesi faydalı olacaktır. Yine pozitif psikolojiye ait bir başka kavram olan psikolojik iyi oluş düzeyi de aynı bağlamda ele alınmalıdır. Bu çalışmanın, yukarıda bahsedilen bağıntısal ilişkileri inceleyecek saha çalışmalarına zemin sağlaması umulmaktadır.