Makale

Makale

Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları

A New Approach Toward Digital Storytelling in New Media: Newsgames

Çiğdem ÖZKAN
Yıl 3, Sayı 6, Sayfalar:146-167

The developments in information and communication technologies have changed and transformed journalism as well as several other professions. The increase in distracting factors as a result of individuals’ living connected to the network, has revealed the necessity of discovering new digital narrative forms in order to attract readers’ attention and ensure the sustainability of this attention when it comes to journalism. In this context, “newsgames” combining “video games” with “news content” draws attention as a new rich content form that has been emphasized in recent years and used by many important newspapers and magazines on their websites. Researches show that newsgames are able to interact with the game elements at the highest level, especially the power of creating empathy between the user and the people subject to the news by simulating real events and enriches the news consumption practice with its features such as instant feedback, immersion, visual and auditory density. Accordingly, in this study, newsgames are considered as a new approach to digital storytelling in new media and subjected to a descriptive analysis through examples within the framework of newsgames typologies.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler pek çok mesleği olduğu gibi gazeteciliği de değiştirmiş, dönüştürmüştür. Bireylerin her an ağa bağlı olarak yaşamalarının bir sonucu olarak dikkat dağıtıcı etkenlerdeki artış, söz konusu gazetecilik mesleği olduğunda haber odalarının da okurların dikkatini çekmek ve bu dikkatin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından yeni dijital anlatı biçimleri keşfetme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda “video oyunları” ile “haber içeriğini” birleştiren “haber oyunları” son yıllarda üzerinde durulan ve çok sayıda önemli gazete ve derginin web sitelerinde kullandığı yeni bir zengin içerik formu olarak dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, haber oyunlarının gerçek olayları simule ederek kullanıcı ile habere konu olan kişiler arasında empati yaratma gücü, oyun elementleri ile en üst düzeyde etkileşim sağlayabilmesi, anında geri bildirim, sürükleyicilik, görsel ve işitsel yoğunluk gibi özellikleriyle haber tüketim pratiğini zenginleştirmektedir. Bu doğrultuda çalışmada haber oyunları, yeni medyada dijital hikâye anlatısına yeni bir yaklaşım olarak ele alınmakta ve haber oyunları tipolojileri çerçevesinde örnekler üzerinden betimsel bir analize tabi tutulmaktadır.