Makale

Makale

The Representation of the Monster as the Castrating Mother: The Psychoanalytical Approach to Mama

Kastre Edici Bir Anne Olan Canavarın Temsili: Mama’ya Psikanalitik Yaklaşım

Tuna TETİK
Yıl 3, Sayı 6, Sayfalar:82-95

Bu çalışma; Mama (Andrés Muschietti, 2013) filminde yer alan canavarın bireylerin iktidarını tehdit eden ve onları hadım eden bir figür olarak nasıl temsil edildiğini tartışmayı hedeflemektedir. Çalışma, Mama filmini özel ve özgün kılanın canavar temsilinin barındırdığı psikanalitik çağrışımlar olduğunu öne sürmektedir. Canavar ve kadın figürü korku türü içerisinde sıklıkla ilişkili karakterler olarak tanımlanmaktadır. Tür içerisinde geleneksel olarak, kadın karakter canavarımsı özellikleriyle erkek ve kadın arasında yaratılan ikili karşıtlıklar çerçevesinde konumlandırılmaktadır. Hadım edilme kompleksi erkek karakterlerin kadınları canavarımsı atıflarla tanımlamasına sebep olmaktadır. Bu çalışma, korku türü üzerine yapılan akademik çalışmalardaki bu görüşlere, Mama filmindeki Mama adlı anaç canavarı psikanaliz alanındaki önde gelen savlarla inceleyerek katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda; hadım edilme kompleksi, tekinsizlik konsepti ve tür sinemasındaki öncül canavar karakter örnekleri ile aynı adlı filmde yer alan Mama adlı canavarı psikanaliz disiplini içerisinde inceleyerek alan içindeki tartışmalara daha derin ve detaylı bir anlayış kazandırılması üzerine çalışılmıştır. Hadım edici bir tehdit olarak canavar Mama, canavarın anaç özellikleri ve ikonografik temsili filmin anlatısı kapsamında analiz edilmiştir. Bununla birlikte, filmde kullanılan ana mekanlar da psikanalitik alan içinde tanımlanan tekinsizlik konsepti bağlamında incelenerek korku türünün geleneksel konvansiyonlarından birisi olan tekinsiz mekanlara disiplinler arası bir bakış açısı geliştirilmiştir. Bu çalışma, tür sinemasını psikanalitik bir yaklaşımla inceleyerek alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yolla, filmdeki canavar temsilinin anaçlıkla olan ilişkisi ve canavar karakterin hem filmin anlatı yapısı içindeki hem de tür sinemasındaki fonksiyonu tartışılmıştır.

This article aims to reveal and discuss the representation of the monster figure as the castrating mother in the movie titled Mama (Andrés Muschietti, 2013). The study argues that the movie’s specialty is based on the characterization of the monster with psychoanalytical connotations. The monster and the female figure are often portrayed as related characters in the horror genre. Conventionally, the binary opposition between the male and the female causes to represent the female with monstrous qualities in the genre. The castration complex provides male characters to define females featuring monstrous attributions. This study broadens the argument in the field by explicitly analyzing the maternal monster character called Mama in Mama (2013) with psychoanalytical studies by seminal works of the theoreticians in the field. For this purpose, the castrating complex, the uncanny concept, and ancestor examples of monstrous characters in the genre are researched to gain an understanding of the characterization of the monster called Mama within the psychoanalytical perspective. The threat of the Mama as a castrating figure, the maternal qualities as a substitute mother, and terrifying appearance as uncanny characteristics are analyzed through the movie’s narrative structure. Besides the characterization of the Mama as the castrating mother, its relation to the setting of the movie is highlighted as an uncanny relationship, which is a conventional element in the horror genre. This study intends to contribute to the field with an interdisciplinary approach to analyze a horror movie within the psychoanalytical perspective. In this way, the representation of the monster related to the material qualities and the function of the monstrous character both in the narrative structure of the movie and the genre are discussed and revealed.