Makale

Makale

Emoji and Nonverbal Communication: An Examination of Social Networking Sites

Emoji ve Sözsüz İletişim: Sosyal Ağ Siteleri Üzerine Bir İnceleme

Silas UDENZE
Yıl 3, Sayı 6, Sayfalar:36-49

Bu çalışmada, emojilere odaklanarak sözsüz iletişim olgusu araştırılmıştır. Araştırmacı temel olarak araştırma topluluğunun hangi sosyal ağ sitelerini daha sık kullandığını belirlemek için beş sosyal ağ sitesini (SNS) - (Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat ve Twitter ) incelemiştir. Bununla birlikte, çalışmada emoji kullanımındaki cinsiyet eşitsizliği araştırılmıştır. Çalışmada bu amaca ulaşmak için nicel araştırma yöntemi kapsamında anket tekniği kullanılmıştır. Kişilerarası iletişim teorisi araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırma topluluğunun önemli bir kısmının (%48.93) WhatsApp emojilerinin en sık kullanılan emojiler olduğunu ve bunu Facebook’un emojilerinin takip ettiğini düşündüğünü göstermektedir. Verilerin analizi sonucunda kadınların ve erkeklerin emojileri eşit olarak kullandığı ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %50,35’ini temsil eden 71 erkek ve %49,65’ini temsil eden 70 kadın katılımcı; iletişim amacıyla, eşit derecede emoji kullanmaktadır. Bu çalışma emojilerin, internet kullanıcılarının bilgisayar aracılı, özellikle sözel olmayan iletişimde uzmanlıklarını sergiledikleri kanallar olduğu sonucuna varmıştır; bununla birlikte bu araştırma alanında daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerekmektedir.

The study explored the phenomenon of nonverbal communication with its focus on emoji. Basically, the researcher examined five social networking  sites (SNS) - (Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, and Twitter) in order to ascertain which of the SNS the research population uses emoji more often. Furthermore, the researcher explored the gender disparity in the use of emoji. The study employed the quantitative research method to achieve this end, precisely the survey technique. The hyperpersonal communication theory underpins and guides the research. Findings from the study indicate that a considerable number of the research population (48.93%) considers WhatsApp’s emojis as the most often used, followed by Facebook. Analysis of data further revealed that both genders- male and female use emoji evenly. The male, 71 respondents representing 50.35% use emoji and 70 respondents; that is, 49.65% of the female equally use emoji for communication purposes. The study concludes that emojis are conduit pipes through which Internet users display their expertise in the manoeuvering of computer-mediated communication, specifically nonverbal communication; hence, researchers indicate that this calls for further scholarly investigation in this research domain.