Makaleler

Makale

Engincan YILDIZ,Merve BOYACI YILDIRIM

Sosyal Medyada Marka Boykotları ve Kriz İletişimi: ‘Twitter (X)’ Kullanıcı Yorumlarının Metin Madenciliği ile İncelenmesi  

Brand Boycotts and Crisis Communicatıon on Social Media: An Analysis of ‘Twitter (X)’ User Comments with Text Mining

PDF