Article

Makale

Genç-Yaşlı, Orta-Yaşlı ve İleri-Yaşlı Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Eskişehir İli Örneği

Comparative Analysis of Social Media Use Behaviors of Youngest-Old, Middle-Old, and Oldest-Old Individuals: Eskişehir Case Study

Ahmet SİNAV
Year 3, Issue 5, Pages:116-145

This article provides a comparative analysis of the social media usage behaviors of individuals aged 65 and over living in the city center of Eskişehir, with reference to the age classification of age determined by social gerontologists. In order to make comparisons between the types of satisfaction obtained as a result of the social media usage motivations and usage behaviors of elderly individuals, substrates related to age groups were created. Accordingly, the 65-74 age group has been defined as ‘youngest-old’, the 75-84 age group has been defined as ‘middle-old’, 85 years old and above has been defined as ‘oldest-old’ people. In order to reach the goals determined within the scope of the research, a survey was conducted with 387 people determined by stratified sampling method. Accordingly, there are significant differences between age groups in terms of the technological device selection, ways to own and learn to use these devices, problems with the use of technological devices, solutions for these problems, social media usage preferences, tracked account contents, usage behaviors and types of satisfaction obtained. It was concluded that the excitement and interest in following new technologies decreased as the age range increased.
 

Bu çalışma, sosyal gerontologlarca belirlenen yaşlılığa ilişkin yaş sınıflamasını referans alarak, Eskişehir il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal medya kullanım davranışları arasında karşılaştırmalı bir analiz sunmaktadır. Yaşlı bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonları ve kullanım davranışları sonucunda elde edilen doyum türleri arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla yaş gruplarına bağlı alt tabakalar oluşturulmuştur. Bu doğrultuda 65-74 yaş grubu ‘genç yaşlılar’, 75-84 yaş grubu ‘orta yaşlılar’, 85 yaş ve üzeri ise ‘ileri yaşlılar’ olarak tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaçlara ulaşabilmek adına tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 387 kişi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre teknolojik cihaz seçimi, bu cihazlara sahip olma ve kullanmayı öğrenme yolları, teknolojik cihaz kullanımı konusunda yaşanan sorunlar, bu sorunlara ilişkin çözüm yolları, sosyal medya kullanım tercihleri, takip edilen hesap içerikleri, kullanım davranışları ve elde edilen doyum türleri açısından yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yeni teknolojileri takip etme yönündeki heyecan ve ilginin yaş aralığı yükseldikçe düştüğü yönünde sonuca ulaşılmıştır.