Article

Makale

Eleştirel İletişim Çalışmalarında ‘Eleştirel’ Bilgi Üzerine Bir Tartışma

A Discussion on ‘Critical’ Knowledge in Critical Communication Studies

Şafak ETİKE
Year 3, Issue 5, Pages:100-114

The subject of this study is to conduct a theoretical discussion on criticism and 'critical' in critical communication studies. In this study, criticism is accepted as a part of the nature of social science and it is argued that the notion of criticism is not optional. In the field of communication, where there is no homogeneous attitude about criticism, every opposition to mainstream studies or positivist paradigm is evaluated within the 'critical camp'. In this study, this attitude is criticized and the necessity of criticism to emerge as part of a historical and social holistic explanation is emphasized. Therefore, the study primarily focuses on scientific work and what scientific knowledge is. The aim of the study is to question the conceptual and methodological partnerships and differences of the critically qualified works on the side called “critical works” and to contribute to the discussions on creating a methodological awareness in critical communication research.

Bu çalışmanın konusu, eleştirel iletişim çalışmalarında ‘eleştirel’ olan ve eleştirellik üzerine kuramsal bir tartışma yürütmektir. Bu çalışmada eleştirellik sosyal bilimin doğasının bir parçası olarak kabul edilmekte ve eleştirellik nosyonunun opsiyonel olmadığı savunulmaktadır. Eleştirellik konusunda homojen tutumların bulunmadığı iletişim alanında, ana akım çalışmalara ya da pozitivist paradigmaya her karşı çıkışın ‘eleştirel kamp’ içerisinde değerlendirilmesi eleştirilmekte ve eleştirinin tarihsel ve toplumsal bütüncül bir açıklamanın parçası olarak ortaya çıkma zorunluluğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle öncelikle bilimsel çalışma ve bilimsel bilginin ne olduğu üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı, “eleştirel çalışmalar” adı verilen tarafında eleştirel olarak nitelenen çalışmaların kavramsal ve metodolojik ortaklıklarını ve farklılıklarını sorgulamak, eleştirel iletişim araştırmalarında metodolojik bir farkındalık yaratılmasına yönelik tartışmalara katkı sağlamaktır.