Article

Makale

Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklamcılığın Dönüşümü

The Transformation of Corporate Advertising in the Sector of Banking in Turkey

Yener Lütfü MERT
Year 1, Issue 1, Pages:102-131

In the fierce competition environment of today, corporations, alongside the advertising works towards the product, to improve the brand image, have prioritized corporate advertising also. In the advertising campaigns carried out in this scope, corporate branding in the direction of corporate marketing aims, corporate culture, corporate identity and corporate images are trying the position appropriately in target audience’s mind with the help of indicators. Generally speaking, corporate advertising practices, which include corporate’s prestige ads, communal ads, corporate mergers and financial ads, also can be seen as an important data on corporate’s  historical development process and the developments/transformations in the advertising field. In the year 1924, immediately after the proclamation of the Republic, İş Bankası was founded and it has featured as the first national bank, and its corporate advertising practices are the documents that set out the process within the scope of banking and corporate advertising works in Turkey. In this context, in the study, with making the İş Bankası as sample, from the year that it has founded to today, corporate advertising and transformations in Turkey will be followed parallelly to growth in the country. The process has evaluated on the findings that corporate identity ads, image ads, corporate ads in the times of crises, financially thematic corporate ads, informative corporate ads, reminder-oriented corporate ads, advocacy or communal corporate ads with the corporate ads in the times of change and merger. With the analysis, that performed with scanning all the corporate ads in papers from the day that Bank was founded to today, it is thought that it will be put out some important findings in terms of watching the process of corporate advertising process in the Republic period of Turkey.

Günümüzün yoğun rekabet ortamında kurumlar, ürüne yönelik reklam çalışmalarının yanı sıra marka imajını geliştirebilmek adına kurumsal reklam çalışmalarına da öncelik vermektedirler. Bu kapsamda gerçekleştirilen reklam kampanyalarında kurumsal pazarlama hedefleri doğrultusunda kurumsal marka, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajlarını göstergeler yardımıyla hedef kitlenin zihninde beklentiye uygun bir şekilde konumlandırmaya çalışmaktadırlar. Genel anlamda bir kurumun prestij reklamlarını, toplumsal içerikli reklamlarını, şirket birleşmelerini ve finansal reklamlarını kapsayan kurumsal reklamcılık uygulamaları, aynı zamanda kurumun tarihsel gelişim sürecini ve reklamcılık alanındaki gelişmeleri/dönüşümleri yansıtan önemli bir veri olarak da görülebilmektedir. Cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından 1924 yılında kurulan ve ilk ulusal banka olma özelliğini taşıyan İş Bankası’nın kurumsal reklamcılık uygulamaları bu yönüyle bakıldığında aynı zamanda Türkiye’de hem bankacılık hem de kurumsal reklamcılık çalışmaları açısından süreci ortaya koyan belge niteliğindedir. Bu bağlamda çalışmada İş Bankası örneklem alınarak kurulduğu yıldan bugüne kadar ülkenin gelişmesiyle paralel olarak Türkiye’deki kurumsal reklamcılık süreci ve dönüşümleri izlenmiş olacaktır. Süreç, kurumsal reklam türleri olarak kurumsal kimlik reklamı, imaj reklamı, kriz dönemlerinde uygulanan kurumsal reklam, finansal içerikli kurumsal reklam, bilgilendirici kurumsal reklam, hatırlatmaya yönelik kurumsal reklam, savunucu veya toplumsal içerikli kurumsal reklam ile değişme ve birleşme dönemlerinde uygulanan kurumsal reklam şeklinde elde edilen bulgular üzerinden değerlendirilmektedir. Bankanın kurulduğu günden bugüne kadar gazetelerde yayınlanan kurumsal reklamların taranmasıyla gerçekleştirilen analizle Türkiye’de Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen kurumsal reklamcılık uygulamaları sürecini izleme açısından önemli bulguların ortaya konulacağı düşünülmektedir.